Nezavisna općinska lista Župe dubrovačke

Nova cesta kroz središte Župe

Činjenica je da zbog ogromnog priljeva stanovništva infrastrukturni problemi izbijaju u prvi plan, a način na koji ćemo ih riješiti imat će duboke i trajne posljedice na kvalitetu života nas i naše djece. Prometnice, kanalizacija, instalacije, lokacije objekata od važnosti za sve stanovnike općine, sve nabrojano treba isplanirati i predvidjeti na način koji će osigurati nesmetan razvoj općine u najmanje sljedećih pedeset godina. Sad je trenutak kad se stvaraju preduvjeti budućeg razvitka Župe i ne smijemo ga prepustiti slučaju. Svi nedavno realizirani projekti kao što je zgrada osnovne škole i sportske dvorane, nekadašnja „Župka“, poslovna zona (nekad se zvala servisna zona) u Gornjoj Čibači, te kanalizacija, isplanirani su prije trideset godina i predstavljali su tadašnje viđenje zadovoljenja potreba ondašnjeg broja stanovnika i njihove starosne strukture. Žalosno je da u proteklih dvanaest godina postojanja naše općine nije bilo vizije ni ostvarenja kvalitetnih projekata za budući razvoj općine, pa čak niti uzimajući u obzir trenutačne potrebe stanovništva. Župa nema mnoge javne sadržaje od općeg interesa kao što su polivalentna sportska dvorana koja bi se također mogla koristiti za skupove, koncerte, kinoprojekcije i slično. Knjižnica, tržnica, biciklističke staze, sportski tereni na otvorenom u svakom većem naselju, suvremeni trgovački centar s puno malih butiga…, ništa od navedenog nemamo niti je predviđeno skorim planovima.
Mnogi će se zapitati odakle nam sredstva za sve te projekte i objekte, a mi odgovaramo da postoje mnogi modeli za prikupljanje sredstava kao što su pretpristupni fondovi EU ili javno-privatno partnerstvo, samo se treba aktivno angažirati oko realizacije projekata i sredstva pronaći. Mnoge druge općine i gradovi u Hrvatskoj kao što su Varaždin, Dugopolje ili Koprivnica, mogu nam biti dobar primjer kako pametno upravljati sredstvima i projektima. Dakle, nije problem u nedostatku sredstava nego u nedostatku volje i spremnosti za realizaciju dobrih projekata. Nezavisna lista to zna i može, a ako nam poklonite povjerenje na izborima, obećavamo da ćemo dati sve od sebe i upotrijebiti sve svoje znanje i sposobnosti u realizaciji projekata od najveće važnosti. Ako pak nastavite glasovati kao i dosad (ili ne izlaziti na izbore), ne možete očekivati drukčije rezultate od ovakvih kakvi su bili proteklih godina i izbornih ciklusa. Ako svi ne preuzmemo odgovornost za buduće naraštaje u svoje ruke, kako ćemo svojoj djeci i unucima objasniti što smo radili kad se rješavala sudbina mnogih projekata zbog kojih će oni ispaštati? Smijemo li dopustiti da se u ovom trenutku ne predvidi cesta kroz središte Župe koja bi rasteretila već sad vidljive ogromne prometne probleme? Svjedoci smo odrona magistrale u Platu i što znači važnost jedne ceste, ignoriranje problema ili privremena rješenja koja uvijek za posljedicu imaju katastrofu.
Jedina cesta koja donekle ima ulogu povezivanja središnjeg dijela Župe s primorskim dijelom je stara austrijska cesta koja je u gotovo izvornim gabaritima još uvijek u upotrebi na potezu od Donje Čibače do Kuparske ulice odnosno križanja na Srebrenom. Nedavnom rekonstrukcijom je praktično pretvorena u ulicu s pješačkim pločnicima s obje strane. Mnogima od nas ne treba posebno „dočaravati“ prometni kaos koji se svakodnevno događa na predjelu Mljekare u vrijeme početka škole. Župske prometnice, koje su svakim danom sve više ulice, preuske su za dvosmjerno prometovanje, a broj automobila će se samo povećavati. Krajnje je vrijeme da se dugoročno riješi prometno pitanje dok je to još izvedivo i time osiguramo nesmetanu komunikaciju između svih dijelova Župe te rasterećenje sadašnjih preuskih ulica.

Nova cesta

Osnovna zamisao je da se na potezu od Kupara pa do Grbavca ili Donjeg Brgata izgradi nova široka cesta koja bi gabaritima mogla primiti sadašnji, te i nekoliko puta veći promet koji će se dogoditi s razvojem i urbanizacijom. Trasa ceste pratila bi tok rijeke Tarantele, a struka bi utvrdila točnu i detaljnu trasu, te način na koji bi se postojeće ceste spajale na novu. Iznimno važan detalj je da bi se mnoge postojeće ceste spajanjem na novu cestu mogle eventualno pretvoriti u jednosmjerne prometnice, te bi se time također dobilo prostora za izgradnju pješačkog pločnika, odnosno biciklističkih staza gdje to prostor dozvoljava. Tako bi postojeće ulice mogle imati „rotirajući“ jednosmjerni priključak na novu veću prometnicu. One ceste koje imaju preduvjete da ostanu dvosmjerene, takve bi i ostale. Na slici žuta crta predstavlja zamišljenu trasu nove ceste, a bijele crte postojeće ceste koje bi se lako priključile na novu. Istovremeno s izgradnjom nove ceste gradili bi se i kanali za polaganje komunikacijskih kabela (telefonska i druga mreža) iz čega bi se općina dugoročno financirala izdavanjem koncesija na korištenje kanala.

Parking Goričina

Kvalitetno rješenje parkirališnih mjesta nudi se na potezu Goričine iznad bungalova bivšeg odmarališta Leotar gdje bi se za potrebe lučice u Srebrenom mogao sagraditi parking s novom pristupnom cestom od pravca zgrade današnje Općine. Tim bi parkingom u prvom redu svoju pravu svrhu dobio i lungo- mare budući da se u sadašnjim uvjetima automobil mora ostaviti na dosta udaljenom mjestu. Projektom parkinga vrlo bi se jednostavno pristupilo kako Kuparima, tako i Srebrenom i Mlinima koji nemaju kvalitetno riješeno pitanje parkirališnih mjesta za posjetitelje. Kvalitetno riješeni parking na spomenutoj lokaciji služio bi i za potrebe lučice koja će u skoroj budućnosti doseći brojku od 150 vezova. Novo parkiralište stoga će služiti i za potrebe korisnika lučice koji će na taj način u neposrednoj blizini moći ostaviti svoj automobil, ne stvarajući gužve na ostalim obližnjim parkiralištima, i vrlo brzo i lako doći do svojih brodica. S obzirom da postojeća cesta predstavlja usko grlo potrebno je napraviti novu pristupnu cestu iz pravca sadašnje Općine, a cesta bi ujedno donijela rješenje pristupa selu Kupari te groblju Sv. Stjepana.

Administrativni Centar Župe

Današnji smještaj prostorija Općine Župa dubrovačka, vrtića, pedijatrije pa i budućeg doma za stare i nemoćne osobe i sličnih institucija nije primjeren, budući da se nalaze u prvoj turističkoj zoni. Takav položaj uzrokuje u ovoj zoni velike prometne gužve, a prisutan je i nedostatak parkirališnih mjesta, posebno u ljetnim mjesecima. Budući da takve institucije u prvom redu trebaju biti u službi stanovništva ove općine, treba ih učiniti što dostupnijima lokalnom stanovništvu. Idealna lokacija za novi centar Župe s administrativnim i drugim sadržajima je područje Mandaljene koje je u potpunosti pristupačno svim stanovnicima ove općine, a ne nalazi se u prvoj turističkoj zoni čime se ne bi stvarale dodatne gužve u vrijeme turističke sezone.

Brza cesta

Izgradnja brze ceste Dubrovnik - Zračna luka sasvim sigurno je potrebna cijelom dubrovačkom kraju, pa tako i području Župe dubrovačke. No, zaobilaznica Župe dubrovačke bi na potezu od Brgata do Zvekovice trebala imati još jedan čvor kao ulaz-izlaz iz Župe jer bi u suprotnom područje naše općine ostalo izolirano. Stoga u postojeća rješenja o planiranoj zaobilaznici Župe dubrovačke, odnosno brzoj cesti Dubrovnik – Čilipi, treba ucrtati dodatni odvojak radi iskoristivosti svih raspoloživih turističkih resursa na području ove općine. Novo čvorište treba planirati na području na kojemu konfiguracija terena to dozvoljava bez dodatne devastacije prostora. Također je potrebno preispitati opravdanost profila i trase buduće brze ceste zbog moguće devastacije okoliša, same cijene, te narušavanja vizure brdskog predjela kojim bi prolazila, odnosno predvidjeti lokaciju eventualnog vidikovca. Zalažemo se za dvotračni profil s trećom trakom za pretjecanje tamo gdje je to nužno.

Trajno rješenje kanalizacijskog sustava

Republika Hrvatska još uvijek slovi kao jedna od svjetskih, ekološki „čistih“ zemalja. Župa dubrovačka po svojim krajobraznim osobinama se oduvijek smatrala zelenom oazom dubrovačkog područja. U posljednjih 15 godina urbanizacija je uzela maha, porast domaćinstava ima visoku stopu rasta, a takav će se trend nastaviti i u narednom desetljeću.Da bi održala taj status zelene oaze, Župa dubrovačka treba raditi na nizu programa zaštite okoliša, istovremeno ne narušavajući održivi razvoj. Stoga je zbog održanja što boljeg ekostatusa sa sadašnje pozicije, zadatak donijeti fokusirani programski plan održivog razvoja i zaštite okoliša.
Postojeća kanalizacijska mreža raste 1-2 kilometra godišnje. Problemi postojećeg sustava su nedovoljan kapacitet za budući razvoj ovog kraja i neodgovarajuća lokacija ispusta koja stvara problem onečišćenja mora. Kanalizacijska stanica je nedostatnog kapaciteta za predviđeni rast domaćinstava i popunjene turističke kapacitete u sezoni. Ispust u moru se nalazi na nedovoljnoj dubini pa smo često svjedoci u ljetnim mjesecima, kad su strujanja u moru nepovoljna, kanalizacijskih onečišćenja u priobalnom području župske vale.
Predlažemo izgradnju novog centralnog sustava kolektora na lokaciji Kupari-Blato s odgovarajućim uređajima za pročišćavanje ispod brda Sv Petar. Sustav odvodnje prolazio bi ispod brda Trapit, a ispust bi bio smješten na odgovarajućoj dubini u moru kako bi se trajno riješilo pitanje onečišćenja mora tijekom ljetnih mjeseci za vrijeme nepovoljnih strujanja u moru. Predviđa se da će u narednom desetljeću broj stanovnika u Župi dubrovačkoj premašiti brojku od 15 000. Od velikog je interesa da strateški ciljevi obuhvate trajno rješenje problema kanalizacije kako bi se ostvario održivi razvoj ovog kraja.

Još nekoliko infrastrukturnih i razvojnih točaka programa za koje se zalažemo: