Nezavisna općinska lista Župe dubrovačke

Nositelj liste: Stijepo Galjuf
"Vaš glas u Vijeću"

IZBORNI PROGRAM 2009. – 2013. GODINE

Gospodarstvo

 1. Donošenje detaljnog plana konkretnih mjera poticanja razvoja gospodarstva općine s naglaskom na razvoj obiteljskog ekopoljodjelstva, malog i srednjeg poduzetništva te turizma.
 2. Usmjeriti turistički razvoj Župe donošenjem mjera koje će odrediti tip smještajnih kapaciteta, te spriječiti eventualnu samovolju budućih vlasnika velikih hotelskih kompleksa i izbjeći pretjeranu apartmanizaciju odnosno promjenu sadašnjeg stanja pretežno hotelskih objekata uslijed čega bi došlo do značajnog gubitka radnih mjesta.
 3. Potaknuti aktivnije sudjelovanje Turističke zajednice Općine Župa dubrovačka u organizaciji manifestacija općeg kulturno-zabavnog karaktera u cilju oplemenjivanja turističke ponude Župe tijekom cijele godine.
 4. Aktivno sudjelovanje u natječajima za nepovratna sredstva iz pretpristupnih fondova EU prijavom kvalitetnih projekata te izdvajanjem namjenskih sredstava iz općinskog proračuna za potrebe financiranja izrade kvalitetne projektne dokumentacije za kontinuirano natjecanje.
 5. Stroža kontrola provođenja obveza iz koncesijskih ugovora te revizija, odnosno oduzimanje koncesija onima koji se ne pridržavaju uvjeta kao što je ozelenjavanje područja kamenoloma.
 6. Hitno iznalaženje tehničkog rješenja za smanjenje dotjecanja hladne izvorske vode iz pogona HE Plat, posebno zbog najavljenog skorog aktiviranja dodatne turbine koja će dodatno povećati hlađenje mora te direktno ugroziti ne samo razvoj, nego i samo funkcioniranje turizma u Župi te naštetiti flori i fauni župskog akvatorija.
 7. Aktiviranje punog potencijala Zadruge Marko Marojica u promicanju interesa i plasiranju poljoprivrednih proizvoda Župe.
 8. Izrada idejnog i projektnog rješenja modernog rekreacijsko-sportskog centra sa zatvorenim bazenom i dvoranama na prostoru današnjeg kampa u Kuparima koji bi se koristili kao dio turističke ponude župskih hotela, odnosno za potrebe župskih sportskih klubova.
 9. Izrada idejnog rješenja i projektne dokumentacije za pristupnu cestu, lokaciju zabavnog kompleksa odnosno noćnog kluba na Trapitu te parka sa zabavnim sadržajima za djecu i šetače (biciklističke staze), kao i protupožarnog prstena cesta i vodovodnih instalacija duž Trapita na potezu od novog groblja do zabavnog kompleksa.

       

Infrastruktura

 1. Ubrzanje procesa izrade detaljnih urbanističkih planova za sva naselja u Župi istovremeno, bez čega nije zadovoljena osnovna pretpostavka budućeg razvoja.
 2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dodatnih zgrada škole, vrtića, pedijatrije i staračkog doma koje bi riješile povećane potrebe stalnorastućeg stanovništva Župe. Veliki broj starih zgrada moglo bi se prilagoditi za ove potrebe, stoga treba predvidjeti namjenska sredstva iz općinskog proračuna za otkup nekretnina.
 3. Izrada idejnog rješenja i projektne dokumentacije ceste kroz središte Župe od Postranja do Kupara koja bi donijela prometno rasterećenje brojnim cestama kroz naselja na način da bi postale jednosmjerne s priključkom na novu cestu. Istovremeno s izgradnjom nove ceste, izgradnja kanala za polaganje komunikacijskih kabela (telefonska i druga mreža) iz čega bi se općina dugoročno financirala izdavanjem koncesija na korištenje kanala.
 4. Izgradnja više pješačkih pothodnika na magistrali prema Srebrenom, na Popolici i Trgovištu, te pomoćnih traka za skretanje na svim većim križanjima radi poboljšanja prohodnosti i sigurnosti.
 5. Dovršetak projekta „Lungomare“ - šetnice od Plata do Mlina uz istovremeno polaganje kanalizacijskih cijevi po uzoru na šetnicu u Mlinima.
 6. Dovršetak projekta lučice Srebreno koja bi se gradila isključivo za potrebe vezova lokalnog stanovništva.
 7. Izgradnja parkinga za potrebe stambenih zgrada Srebreno – Kupari u Vukovarskoj ulici u podnožju brda Goričina iza samih zgrada.
 8. Izrada idejnog rješenja i projektne dokumentacije za cestu iznad bivšeg Leotara na Goričinu i dalje prema selu Kupari sve do groblja Sv. Stjepana, te u sklopu projekta kaskadni parking na padinama Goričine za potrebe lučice Srebreno.
 9. Preispitati opravdanost profila i trase buduće brze ceste zbog moguće devastacije okoliša, cijene te narušavanja vizure brdskog predjela kojim bi prolazila. Također, preispitati lokacije silaznih priključaka, odnosno vidikovca. Zalažemo se za dvotračni profil s trakama za pretjecanje gdje je to nužno.
 10. Uspostava redovnog ciklusa čišćenja korita rijeke Tarantele, oborinskih potoka i kanala.

Kultura, sport i kvaliteta življenja

 1. Dati prednost u korištenju nove školske dvorane župskoj djeci i mladeži, odnosno sportskim klubovima koji djeluju u Župi.
 2. Formiranje udruge sportskih klubova Župe, organizacije koja bi prikupljala donacije za sport u Župi. Time bi se riješilo pitanje financiranja profesionalnih trenera za sportske klubove mladeži te podigla kvaliteta rada samih klubova.
 3. Izgradnja sportskog terena na otvorenom dimenzija najmanje košarkaškog, a gdje je moguće rukometno/malonogometnog terena, za svako veće naselje u Župi.
 4. Hitno rješavanje nedovoljnog pritiska vode i napona struje u Čibači.
 5. Hitan pronalazak trajnog rješenja za problem oborinskih voda i kanalizacije u Čibači.
 6. Pronalazak rješenja za legalizaciju brojnih još uvijek nelegaliziranih obiteljskih kuća, pod uvjetom da se ne nalaze na predviđenom pravcu budućih prometnica.
 7. Izgradnja zelene place i peskarije za potrebe Župe.
 8. Pokretanje radio postaje Općine Župa dubrovačka. Radiopostaja ne iziskuje velike troškove, a služila bi boljoj informiranosti stanovništva, pogotovo u kriznim situacijama kao što su elementarne nepogode te boljoj informiranosti stanovništva o radu općine.
 9. Aktiviranje punog potencijala Zavičajnog doma „Blagajna“ u Mandaljeni za održavanje izložbi umjetničkih djela i kulturnih manifestacija.
 10. Izgradnja ili pronalazak partnera za izgradnju modernog trgovačkog „shopping centra“, kompleksa s nizom različitih trgovina i ugostiteljskih objekata. U sklopu kompleksa predvidjelo bi se i sadržaje opće namjene poput knjižnice, kinodvorane i slično.
 11. Uspostava policijske postaje Župa dubrovačka koja bi donijela povećanje prometne i svake druge sigurnosti.
 12. Stvaranje uvjeta za dolazak visokoškolskih obrazovnih institucija na područje općine radi stvaranja pozitivnih efekata cjelogodišnje potrebe za ugostiteljskim i smještajnim uslugama.